zxdy 发表于 2022-12-18 11:26:57

[诗人][1080P版HD-MP4/2.7G/2.86G][中字][2022欧美最新喜剧大片]


https://img33.imagehaha.com/th/53536/2xw4r743kzqm.jpg
导演: 亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图
编剧: 亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 / 尼古拉斯·迦科波恩
主演: 丹尼尔·希梅内斯·卡乔 / 格里塞尔达·西齐利亚尼 / 西蒙娜·拉马德里德 / 伊克尔·桑切斯·索拉诺 / 安德烈·阿尔梅达 / 更多...
类型: 剧情 / 喜剧
制片国家/地区: 墨西哥
语言: 西班牙语
上映日期: 2022-09-01(威尼斯电影节) / 2022-10-27(墨西哥) / 2022-11-04(美国) / 2022-12-16(美国网络)
片长: 174分钟(首映版) / 152分钟(重剪版)
又名: 诗人(或少数真相的虚假编年史) / 中有,部分真实的伪记事 / 诗人,或少数真相的虚假编年史 / Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths) / Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) / 拘禁 / Bardo / Limbo

诗人的剧情简介 · · · · · ·
  影片剧本由亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图与长期合作伙伴尼古拉斯·迦科波恩联合撰写,故事主角是一位著名的墨西哥记者、纪录片制片人,多年之后,他回到祖国,试着真正面对他的身份、家庭关系、愚蠢的个人回忆,以及墨西哥的过往和现状。

https://img33.imagehaha.com/th/53536/amlr3oji99kr.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/53536/isy3au2umbx2.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/53536/anmhmev2i1jt.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/53536/c7c0irey7lho.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/53536/mok3tygunuit.jpg

https://img33.imagehaha.com/th/53536/q680oqvhyz7v.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/53536/5dk6ho8tzjqn.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/53536/61rs2ygijt0m.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3150328.html

页: [1]
查看完整版本: [诗人][1080P版HD-MP4/2.7G/2.86G][中字][2022欧美最新喜剧大片]