zxdy 发表于 2022-11-23 20:55:10

[暗影特工][1080P版BD-MP4/2.7G][中英双字][2022美国给力犯罪动...https://img401.imagehaha.com/th/52795/zeqoqoose4t9.jpg

导演: 克里斯蒂安·塞斯玛
编剧: 查德·洛 / Josh Ridgway
主演: 斯科特·阿金斯 / 瑞恩·柯万腾 / 杜夫·龙格尔 / 米基·洛克
类型: 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2022-09-23(美国)
片长: 98分钟
又名: Section 8
剧情简介 · · · · · ·
  一名退役士兵在为遇害的家人复仇后被捕入狱,而在他出狱后得到了秘密政府部门的招募。

https://img401.imagehaha.com/th/51936/bynvk798yw63.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/74w1yypct9ut.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/0odwoa4dwxih.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/cymnym4fk24m.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/jyc3lv90znel.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/4ldmkxayxvl5.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/72kovja3o5kz.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51936/hw28vnslqttk.jpg

下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3035394.html

页: [1]
查看完整版本: [暗影特工][1080P版BD-MP4/2.7G][中英双字][2022美国给力犯罪动...