zxdy 发表于 2022-10-2 07:44:36

[维斯珀][1080P版BD-MP4/1.77G/4.3G][中英双字][2022欧美最新科幻...


https://img401.imagehaha.com/th/51690/iy3lln7n9bhe.jpg
导演: Kristina Buozyte / Bruno Samper
编剧: Kristina Buozyte / Brian Clark / Bruno Samper
主演: 拉菲拉·查普曼 / 埃迪·马森 / 罗西·麦克尤恩 / 理查德·布雷克 / Melanie Gaydos / 更多...
类型: 剧情 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 立陶宛 / 法国 / 比利时
语言: 英语
上映日期: 2022-07-03(纳沙泰尔国际奇幻影展) / 2022-09-30(美国)
片长: 113分钟
又名: Vesper Seeds / 黄昏之种

剧情简介:影片讲述了地球生态系统崩溃后,13岁女孩维斯珀与父亲艰难求生的故事。维斯珀必须运用自己的智慧、力量以及生物黑客能力,为自己的未来而战。

https://img401.imagehaha.com/th/51690/w6v0qgqixuj5.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51690/4smrv6f96yaw.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51690/iy8gwss0ujun.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51690/s6mazi2z6xr5.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51690/58kncntler3t.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51690/b9agqcxxua93.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51690/yjop8mt7u9c1.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2825551.html

页: [1]
查看完整版本: [维斯珀][1080P版BD-MP4/1.77G/4.3G][中英双字][2022欧美最新科幻...